ترخیص (صادرات)

بهتر است تعریف ترخیص کالا چیست را  شرکت ترخیص کالا آموزش ترخیص کالا از گمرک ترخیص کالا از گمرک بندرعباس را اينگونه بيان كنيم كه گمرك نيز مانند بسياري از سازمانها كه هر اجتماع كوچك يا بزرگي در بدو پيدايش به وجود آن نيازمند بوده است ، ايجاد گرديده است و به تدريج كه احتياجات ديگري مطرح شده سازمان يا سازمانهاي جديدتر در سطح ملي يا بين‌المللي مطابق آنچه امروز شاهد آن هستيم ، به وجود آمده است . در ايران همانطوريكه ذكر آن رفت از ترخیص کالا چیست شرکت ترخیص کالا آموزش ترخیص کالا از گمرک تشكيلات گمركي وجود داشته است .در زمان قاجاريه مانند صفويه ادارات گمرك مرتبا صورتحسابهاي خود را در دو نسخه به‌اداره مركزي ماليه ارسال مي‌داشته‌اند. در زمان ناصرالدين شاه كه وزراء انتخاب شدند ، رئيس كل گمرك ايران را نيز وزير گفتند ، مثل اينكه امين السلطان وزير كل گمرك بوده است .رفته رفته ، تشكيلات گمركي در تمام نقاط مرزي ایجاد شد.

ستاد مركزي گمرك ايران متشكل از واحدهائي است كه نقش هدايت كننده و هماهنگ سازي حوزه هاي نظارت و گمركات كشور را برعهده دارند و حسب مورد ، به ابلاغ مقررات ، دستورالعملها و مصوبات و ساير اقداماتي كه جهت اجرا لازم است اعلام شود ، اقدام مي‌نمايد و يا به رسيدگي و اعلام نظر نهائي در مورد سئوالات يااختلافاتي مي‌پردازد كه ازطرف طراحی وب سایت گمركات كشور ، ترخیص کالا چیست شرکت ترخیص کالا آموزش ترخیص کالا از گمرک ترخیص کالا از گمرک بندرعباس شده‌اند. بدين منظور اداره كل حراست اداره كل هماهنگي امور مناطق ، دفتر روابط عمومي و بين‌الملل ، اداره كل بازرسي و كميسيون رسيدگي به حل اختلافات گمركي تحت نظارت رئيس كل انجام وظيفه مي‌نمايند .

قانون امور گمرکی
فصل دوم – كالاهاي صدوري
مبحث اول – صدور قطعي
ماده۶۴: صدور قطعي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاي داخلي به منظور فروش يا مصرف از كشور خارج مي شود .

تبصره : شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي و اسناد لازم در حدود مقررات اين قانون در آيين نامه اجرائي تعيين مي گردد .
ماده ۶۵: ترخيص كالاي صدور قطعي كه بدون استفاده به كشوربازگشت داده مي شود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب موردگواهيهاي قرنطينه اي و بهداشتي و ايمني و بازپرداخت وجوه دريافتي واعاده امتيازات استفاده شده و جوايز صادراتي بابت صدور كالا است .
تبصره: ترخيص كالاي برگشتي كه در خارج مورد استفاده يا تعميرقرار گرفته، طبق شرايطي است كه در حدود مقررات اين قانون درآيين نامه اجرائي تعيين مي شود.

آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی
فصل دوم  كالاهاي صدوري
مبحث اول  صدور قطعي
ماده ۱۱۶: كالاي صادراتي با اظهار در يکي از گمركهاي )داخلي يا مرزي( مجازصادراتي و پرداخت عوارض (در صورت تعلق) پس از ارايه گواهيهايي كه به موجب مقررات بايد اخذ گردد با صدور پروانه اجازه خروج از مرزهاي مجاز موضوع ماده ( ۱۰۳)قانون و تحت نظارت مأموران گمرک را خواهد داشت .
تبصره : در صورت وقوع حوادث غيرمترقبه گمرک ايران با توجه به مقتضيات تجاري ميتواند اجازه دهد كالاي صادراتي كشور تحت نظارت مأموران گمرک از ساير راهها نيز خارج شود .
ماده ۱۱۷: در مواردي كه اظهارنامه صدوري در يکي از گمركهاي داخلي تسليم ميگردد پس از انجام عمليات ارزيابي، به هريک از بستههاي موضوع اظهارنامه مهر و موم (پلمب) گمركي الصاق و مهلتي نيز براي حمل كالا از آن گمرک تا گمرک مرز تعيين و در پروانه صدوري قيد ميشود .
تبصره ۱: در خصوص كالاي صادراتي كه در محفظه حمل بار بارگنج يا وسايل نقليه قابل مهر و موم (پلمب) حمل ميشود، گمرک به مهر و موم (پلمب) كردن محفظه يا وسيلهنقليه اكتفا خواهد نمود .
تبصره ۲: گمرک ميتواند (پس از موافقت گمرک ايران) با توجه به نوع كالا ودر صورت امکان كنترل محموله و لحاظ نمودن ساير شرايط، به صدور اجازه حمل كالاي صادراتي بدون مهر و موم اقدام نمايد .
ماده ۱۱۸:  كالاي صادراتي كه پروانه آن در گمرک داخلي صادر شده است وقتي كه به گمرک مرزي رسيد در صورتي كه مهر و موم (پلمب) الصاقي سالم و دست نخورده باشد، گمرک به تطبيق ظاهري آن با پروانه اكتفا نموده و ضمن ثبت خروج كالااجازه عبور كالا را از مرز ميدهد سپس مشخصات وسيله حمل و تاريخ خروج كالارا از مرز در پشت پروانه درج و پس از مهر و امضاء آن را به صاحب كالا ياحامل تسليم مينمايد .
تبصره:  گمرک مرزي ميتواند در موارد سوءظن قوي به تخلف نسبت به باز كردن و معاينه بستهها، محفظه و وسيله حمل مهر و موم )پلمب( شده اقدام نمايد .
ماده ۱۱۹:  كالاي صادراتي كه در مناطق آزاد تجاري  صنعتي و ويژه اقتصادي توليد شده و بخشي از آن مواد اوليه خارجي ميباشد كه تشريفات واردات قطعي در مورد آن انجام نشده است در صورتي كه در زمان صادرات از سرزمين اصلي عبورنمايد پس از اخذ تضمين به ميزان مواد اوليه خارجي قابل صدور ميباشد .
ماده ۱۲۰:  هرگاه مهر و موم (پلمب) يک يا چند بسته، محفظه يا وسيله حمل دست خورده يا از بين رفته باشد، مأموران گمرک بايد با حضور حامل و صاحب كالا يا نماينده وي (اگر در محل حاضر باشند) آن يک يا چند بسته، محفظه يا وسيله حمل را باز كرده و مورد ارزيابي دقيق قرار دهند و چنانچه محتويات از هر حيث مطابق مندرجات پروانه باشد و يا در صورت عدم تطبيق، چنانچه موضوع منطبق با بند (د) ماده ( ۱۱۳) قانون نباشد، مراتب در پروانه قيد و اجازه خروج داده شود .
ماده ۱۲۱:  چنانچه كالاي صادرات قطعي به تشخيص گمرک عيناً (موضوع تبصره بند (ش) ماده ( ۱۱۹ ) قانون و بدون استفاده يا تعمير به كشور بازگشت داده شود بارعايت مفاد ماده ( ۶۵ ) قانون بدون پرداخت حقوق ورودي قابل ترخيص ميباشد .
تبصره ۱: چنانچه كالاي صادرات قطعي بازگشت داده شده به كشور به تشخيص گمرک در خارج استفاده يا تعمير شده باشد، بدون نياز به ثبت سفارش، پس از پرداخت حقوق ورودي قابل ترخيص ميباشد .
تبصره ۲: در همه موارد ترخيص كالاي صادرات قطعي بازگشتي (ازجمله صادرات قطعي كه از محل ورود موقت براي پردازش كه به كشور بازگشت داده ميشود) منوط به ارايه اسناد صدور مربوط و اخذ گواهيهاي قرنطينهاي و بهداشتي و ايمني و بازپرداخت وجوه دريافتي و اعاده امتيازات استفاده شده بابت صدور كالا (ازجمله استرداد حقوق ورودي بابت كالاي صادرات قطعي از محل ورود موقت براي پردازش) مي باشد.