حمل و نقل

حمل و نقل جاده ای میتواند واسط و تغذیه کننده روش های گوناگون حمل و نقل می باشد . برای مثال بار را از بندر پس از تخلیه ، بارگیری می کند . این روش ترانزیت با وجود نکات مثبت ، دارای عواملی است که نسبت به روش های دیگر کاربرد محدود تری دارد . این عوامل عبارتند از :

1 . طبیعت فصلی : جاده ها در روز های بارانی یا در صورت بروز سیل و طوفان ، برای ترانزیت ایمن نباشند . ایمنی این روش در مقابل حمل و نقل ریلی ، دریایی و هوایی کمتر است .

2 . حوادث و تصادفات : حوادث و اتفاقات با توجه به آمار ها در حمل و نقل جاده ای بیشتر اتقاق می افتند .

3. فواصل طولانی :ترانزیت به روش حمل جاده ای معمولا در فواصل طولانی کاربرد ندارد . این روش از لحاظ زمانی به صرفه نیست .

4. سرعت کم : سرعت این روش در مقایسه با بقیه روش های ترابری معمولا کمتر است .

5. فقدان سازماندهی و متغیر بودن هزینه : در حمل و نقل زمینی به علت متمرکز نبودن و ساماندهی غیر منظم ، قابلیت اتکا و اطمینان کاهش می یابد . همچنین هزینه ها در شیوه زمینی یکدست نیستند .